Datatskyddspraxis

Uppdaterad 10.3.2022

1. Användningsändamål

Användarna ombeds ibland lämna personuppgifter (såsom namn och e-postadress), för att kunna få tillgång till och använda tjänsterna på vår webbplats. Sådana tjänster är till exempel meddelanden och tävlingar, online-diskussioner, diskussionsforum och skräddarsydda tjänster. När du fyller i dina uppgifter i de fält som anges, kan UBC och dess tjänsteproducenter erbjuda dig de tjänster du valt. Alltid när du lämnar personuppgifter behandlar vi dem i enlighet med föreliggande dataskyddspraxis. Syftet med de tjänster vi erbjuder är att ge dig den information du önskar. UCB följer gällande lagstiftning och driver sin verksamhet i överensstämmelse med bästa internetpraxis.

2. Uppgifter om besökaren

Som besökare på vår webbplats kan du nå ingångssidan och bläddra igenom vissa delområden utan att avslöja några uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Vi registrerar inte data som kommer från din bläddrare/webbläsare, exempelvis vilken webbplats du navigerat från (URL-adress), vilken typ av bläddrare/webbläsare du använder, hur länge du navigerar mellan webbsidorna, vilken dag du besöker vår webbplats eller andra uppgifter genom vilka du skulle kunna identifieras som person. Vissa av våra webbsidor kräver att du registrera dig, så att du kan navigera till vissa delar av webbsidorna. Vi registrerar även uppgifter om dig som webbservern samlar in automatiskt, exempelvis din IP-adress och din region. UCB kan använda dessa uppgifter till att anpassa sitt utbud och sina förslag. Ytterligare information hittar du under Cookiepolicy på Niferex-webbplatsen (där det bland annat finns råd beträffande hur du återkallar ditt godkännande att använda kakor eller ändrar dina inställningar).

3. Överföring av personuppgifter

När du lämnar personuppgifter till UCB (exempelvis för tävlingar, online-diskussioner eller UCB:s skräddarsydda tjänster), är vi enligt lag skyldiga att behandla dina personuppgifter på ett särskilt sätt. Vi är skyldiga att samla in uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i lagen, det vill säga vi måste berätta hur dina uppgifter används (vissa webbsidors meddelanden innehåller information om varför uppgifterna efterfrågas) och meddela huruvida vi avser lämna ut uppgifterna till utomstående.

Alla de uppgifter du lämnar till UCB används vanligen endast internt inom företaget. Uppgifterna lämnas aldrig ut till utomstående instanser utan att vi först ber om ditt godkännande, ifall inte lagstiftningen kräver att uppgifterna avslöjas.

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt system så länge du använder de tjänster du önskar och raderar dem om syftet har uppfyllts eller om du inte längre vill vara registrerad som användare av skräddarsydda tjänster. När vi lagrar sådana personers uppgifter som ännu inte registrerat sig men som utnyttjat andra tjänster som UCB tillhandahåller (till exempel tävlingar), lagras dessa uppgifter bara så länge de behövs för att tjänsten ska kunna fungera smidigt. Vi säkerställer att alla personuppgifter lagras säkert och i enlighet med den lagstiftning som gäller datasäkerhet. Om det på UCB:s webbplats anges att UCB med anledning av administrationen av tjänsten kan kontakta dig med hjälp av de uppgifter du lämnat, innebär detta att UCB kan kontakta dig i ärenden som har att göra med den tjänst du önskat. Så sker exempelvis när vi påminner dig om ditt lösenord eller meddelar om avbrott i en viss tjänst på grund av underhåll.

Vi kontaktar dig inte i försäljningsfrämjande syfte, till exempel genom att meddela om förbättringar av en viss tjänst eller om nya tjänster, ifall du inte specifikt godkänner denna sorts kontakt genom att lämna uppgifter om dig på webbplatsen eller genom att senare godkänna att du får försäljningsfrämjande information.

UCB samlar in uppgifter som möjliggör identifiering av enskilda besökare på webbplatsen bara om uppgifterna lämnas frivilligt. I fönstret för registrering finns tydligt markerat vilka uppgifter som är obligatoriska vid registrering och vilka som är frivilliga. Du kan också välja om du vill få information per e-post. Vi samlar även in frivilliga uppgifter utgående från svaren i frågeformulär, enkätundersökningar och motsvarande källor. När UCB får sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera en enskild person, kan det hända att vi använder uppgifterna för ändamål som är motiverade ur ett affärsmässigt perspektiv, på samma sätt som också företag som inte bedriver verksamhet över internet gör. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi till exempel kontakta dig per post eller e-post eller ge dig information som du kanske tycker är intressant. Uppgifterna kan även användas för sammanställning av information och för analys, så att vi kan svara på våra kunders behov. När du använder diskussonsfunktionen på vår webbplats eller besöker diskussionsforumet, skickar du ditt meddelande och ditt användarnamn, vilket blir synligt för alla registrerade användare. Skicka inte sådan information till våra diskussionsforum, eller till andra öppna diskussionsforum, som du vill hålla för dig själv. Eventuellt kan vi också be dig ge oss ytterligare uppgifter i form av exempelvis din e-postadress, om du vill få tillgång till fler tjänster eller mera information, om du vill göra en reklamation eller om du vill göra oss uppmärksamma på ett problem.

Datalåsmärket

Datalåsmärket, som har skapats av de myndigheter som ansvarar för datasäkerheten (i Finland Dataombudsmannens byrå, i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten) är avsett för organisationer som samlar in personuppgifter. I anknytning till märket redogör UCB för varför uppgifterna efterfrågas och var du kan få en utredning över grunderna för varför du ombes lämna uppgifterna.

4. Känsliga uppgifter

Insamlande och behandling av känsliga uppgifter är kopplat till särskilda skyldigheter och särskilt ansvar med avseende på dataskydd, dataintegritet och personlig integritet. UCB säkerställer att känsliga uppgifter samlas in och behandlas med användarens uttryckliga medgivande och i enlighet med gällande lagstiftning.

Känsliga uppgifter lämnas inte ut till leverantörer utanför UCB.

5. Aggregerade uppgifter

I produktutvecklingssyfte och för att förbättra våra produkter kan vi skapa aggregerade uppgifter om alla som besöker vår webbplats. Vi använder också dessa uppgifter för marknadsundersökningar. Vi kan till tredje parter lämna ut information om vår webbplats i form av aggregerade uppgifter från vilka personuppgifter som möjliggör identifiering av enskilda personer har avlägsnats. När vi lämnar ut aggregerade uppgifter beträffande hälsan, söker vi dem i enskilda filer men avlägsnar innan användningen alla sådana uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera enskilda personer. Eventuellt fakturerar vi för de aggregerade uppgifterna, enligt ett avtal som vi ingått med den tredje parten.

6. Tredje parter

Förutom att dela aggregerade uppgifter med tredje parter kan vi även dela särskilda andra uppgifter med tredje parter, enligt vad som beskrivs nedan.

Personer och företag som arbetar för oss: Vi använder som underleverantörer andra företag och personer som producerar tjänster åt oss. Om du är en yrkesutövare inom hälsovården, kan det hända att vi utöver andra uppgifter även kontrollerar din kompetens i de databaser som rör auktoriserade yrkesutövare inom hälsovården. Ifrågavarande företag eller personer kan ha begränsad rätt att behandla vissa av de personuppgifter vi registrerar om våra användare.

Andra företag samlar eventuellt genom sina webbplatser in uppgifter för vår räkning. I sådana fall kan det hända att webbplatserna har ramar som gör att bläddrarens/webbläsarens adressfönster inte visar de enskilda webbsidornas URL-adresser. Vi kräver att alla ifrågavarande företag i överensstämmelse med vår dataskyddspraxis begränsar användarrättigheterna beträffande personuppgifter till att omfatta endast sådan behandling som är absolut nödvändig för uppfyllandet av skyldigheterna och att de inte använder uppgifterna för andra ändamål än för att genomföra sina uppdrag åt oss.

Vi strävar enligt bästa förmåga efter att begränsa andra företags behandling av uppgifterna inom alla områden som eventuellt kan inkludera identifierbara personuppgifter från hälsovården. När tredje parter endast behandlar ifrågavarande uppgifter för vår räkning, kräver vi att de följer den dataskyddslagstiftning som gäller behandling av sådana uppgifter.
Överföring mellan företag: Om vi överför en affärsverksamhetsenhet (exempelvis ett dotterbolag) eller en anläggningstillgång (exempelvis en webbplats) till ett annat företag, kräver vi att företaget ifråga följer villkoren i denna dataskyddspraxis.

Lagstadgade krav: Vi kan offentliggöra uppgifter om vi bedömer att offentliggörandet är nödvändigt för efterlevnaden av lagstiftning och föreskrifter eller om offentliggörande kan vara nödvändigt för att förhindra död eller allvarlig skada.

7. Datasäkerhet

Vi har tagit i bruk vederbörliga åtgärdshelheter för att skydda de uppgifter vi samlar in via vår internetanslutning mot obehörig användning och missbruk. Åtgärderna är avsedda för att trygga dataskyddet med avseende på ifrågavarande uppgifter samt för att förhindra obehörig användning, missbruk, ändring och olagligt eller oavsiktligt skadande eller raderande av uppgifterna.

8. Personer under 18 år

Om du är minderårig bör du alltid be dina föräldrar eller dina vårdnadshavare om lov innan du lämnar dina personuppgifter på UCB:s webbplats. Minderåriga får inte lämna personuppgifter till oss utan sina föräldrars eller sina vårdnadshavares tillstånd.

9. Länkar

UCB:s webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Märk väl att om du navigerar vidare från vår webbplats till andra webbplatser än UCB:s webbplats (”andra webbplatser”) så kan du hamna på webbplatser som inte omfattas av den lokala lagstiftningen. UCB svarar inte för innehållet på andra webbplatser som kan nås via vår webbplats. Föreliggande dataskyddspraxis gäller endast UCB:s lokala webbplatser.

När du avlägsnar dig från vår webbplats för att besöka en annan webbplats, läs dataskyddspraxis på ifrågavarande webbplats. UCB svarar inte för hur andra webbplatser hanterar dataskyddet med avseende på dina uppgifter när du avlägsnat dig från UCB:s webbplats.

UCB svarar inte för hur de företag, objekt eller individer till vilkas webbplatser det finns länkar på vår webbplats samlar in uppgifter eller behandlar dem.

10. Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information eller kontrollera dina uppgifter i vårt register, kontakta oss per e-post: dataprivacy@ucb.com [dataprivacy.finland@ucb.com].

2/2024, SE-P-OT-2300018