Användarvillkor

Uppdaterade 10.3.2022

1. Godkännande av villkoren

Föreliggande användarvillkor samt gällande lagstiftning tillämpas på användningen av UCB (Pharmas) (”UCB:s) tjänster på webbplatsen www.niferex.se (”Niferex-webbplatsen”) och dess webbsidor. När du använder utvalda tjänster på Niferex-webbplatsen (”Niferex-tjänster”) omfattas du och UCB även av alla riktlinjer och regler som gäller ifrågavarande tjänster och som då och då eventuellt laddas upp på webbplatsen. Alla sådana riktlinjer och regler är inkluderade i referensmaterialet till föreliggande användarvillkor. Föreliggande användarvillkor gäller alla uppgifter, dokument, produkter, varumärken, tjänster och övrigt material som finns på Niferex-webbplatsen, inklusive länkar och program på Niferex-webbplatsen (dvs. ”innehållet”).

I och med att du navigerar på Niferex-webbplatsen godkänner du utan begränsningar och reserveringar föreliggande användarvillkor, som omfattar Niferex-webbplatsens dataskyddspraxis och cookiepolicy, samt ger ditt medgivande till att de ersätter och upphäver alla andra avtal med avseende på användningen av Niferex-webbplatsen som ingåtts mellan dig och UCB.

UCB kan när som helst ändra föreliggande användarvillkor. Ändringarna börjar gälla genast när de har införts i texten på webbsidan Användarvillkor på Niferex-webbplatsen. Ifrågavarande ändringar är bindande för användarna, så läs regelbundet på denna webbsida igenom de uppdaterade användarvillkoren, vilka också är bindande för dig. Om du fortsätter att använda Niferex-webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft, tolkas detta som att du godkänner de ändrade användarvillkoren.

2. Brott mot föreliggande användarvillkor

Om du inte följer föreliggande användarvillkor, upphör din rätt att använda tjänsterna och innehållet automatiskt, och du är skyldig att genast förstöra alla kopior du har av vilka delar som helst av innehållet, oberoende av om kopiorna har sparats i en datafil, ett dokument eller någon annanstans.

Om UCB efter eget gottfinnande konstaterar att du inte har följt ett av föreliggande användarvillkor, kan UCB utöver att framhålla andra rättigheter och skadeståndskrav, och inte i deras ställe eller begränsat till dem, meddela dig att du handlat i strid med föreliggande användarvillkor, radera innehåll och meddelanden du skickat, meddela berörda tillsynsmyndigheter, lämna ut meddelanden och innehåll till dessa och samarbeta med tillsynsmyndigheterna i alla länder samt vidta andra åtgärder som UCB anser vara nödvändiga.

3. Allmänna begränsningar

Om efterlevnaden av föreliggande användarvillkor eller någon väsentlig del av dem (i synnerhet men inte enbart de villkor som gäller forum och jurisdiktion, skadestånd, garantiklausul, friskrivningsklausul och dataskyddspraxis) inte är tillåtet enligt lag i den jurisdiktion du omfattas av eller om det är olagligt i din region att besöka Niferex-webbplatsen, har du inte rätt att använda Niferex webbplatsen.

Om du trots detta använder Niferex-webbplatsen bär du själv risken.

4. Ändringar i tjänsterna eller innehållet

UCB förbehåller sig rätten att när som helst och upprepade gånger göra ändringar i tjänsterna eller innehållet eller att avbryta tjänsterna tillfälligt eller lägga ner dem för gott, genom att informera eller inte informera om saken på förhand. UCB svarar inte för skador som förorsakas dig eller tredje parter till följd av ändringar i tjänsterna eller innehållet eller till följd av avbrott i eller nedläggande av tjänsterna.

5. Förbud mot kommersiellt utnyttjande av tjänsterna eller innehållet

Tjänsterna eller innehållet, användningen av tjänsterna eller innehållet och användarrättigheterna till tjänsterna eller innehållet eller delar av dem får inte reproduceras, mångfaldigas, kopieras, säljas, återförsäljas eller utnyttjas för kommersiella ändamål.

6. Immateriella rättigheter

Niferex-webbplatsens innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör UCB eller dess licensgivare. UCB äger dock inte alla varumärken som eventuellt nämns i innehållet på Niferex webbplatsen. Varje meddelande beträffande upphovsrätt eller annan äganderätt som ingår i det innehåll du laddar upp måste sparas och spåras. Det är skäl att anta att allt innehåll som syns på Niferex-webbplatsen är upphovsrättsskyddat, om inget annat anges, och innehållet får inte användas utan skriftligt tillstånd från UCB, annat än på sätt som beskrivs i föreliggande användarvillkor eller i texten på Niferex-webbplatsen. Om du använder innehåll som syns på Niferex-webbplatsen, garanterar UCB inte att användningen inte kränker sådana tredje parters rättigheter som UCB inte äger eller som inte är i UCB:s tjänst.

Förutom den rätt till begränsad användning som nämns ovan beviljas du ingen rätt till eller licens för innehåll och ingen tillgång till upphovsrätter som tillhör UCB eller någon annan part.

Niferex-webbplatsen kan innehålla uppgifter om och hänvisningar till varumärken, patent, ägarinformation, teknik, produkter, processer eller annan äganderätt som tillhör UCB eller andra parter. Du beviljas inte licens för eller rätt till ifrågavarande varumärken, patent, affärshemligheter, teknik, produkter, processer eller annan äganderätt som tillhör UCB eller andra parter.

Du får navigera fritt på Niferex-webbplatsen men ladda ner innehåll, såsom text, bilder, ljudfiler eller videor, från webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, ifall det inte nämns några begränsningar i anknytning till ifrågavarande tjänst. Innehållet får dock inte delas, modifieras, överföras, återanvändas, återsändas eller användas för offentliga eller kommersiella ändamål utan UCB:s skriftliga medgivande: UCB Pharma AB Sweden, tfn +46 40 294 900, info-ucbnordic@ucb.com.

7. Dataskydd

UCB respekterar integritetsskyddet, så skyddet av uppgifter är mycket viktigt för UCB. Dina uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Ytterligare information om hur UCB förbinder sig till dataskyddet finns i vår dataskyddspraxis, som det hänvisas till i föreliggande användarvillkor.

8. Garantiklausul

Du är medveten om att UCB inte ger några specifika medicinska råd (exempelvis behandlingsråd eller diagnoser i vissa enskilda fall, nya medicinska bedömningar beträffande diagnoser eller behandlingar eller behandlingsrekommendationer), att UCB inte har för avsikt att förespråka eller rekommendera val eller köp av någon produkt eller tjänst och att UCB inte ger sitt godkännande för eller garanterar lämpligheten eller kompetensen hos eller rekommendationerna från de leverantörer av hälsovårdstjänster som länkats till Niferex-webbplatsen eller vilkas annonser syns på webbplatsen.

UCB har som mål att öka kunskapen om hälsa. Denna tjänst är endast avsedd att ge vanliga konsumenter information och kunskap och ersätter inte de råd en medicinsk yrkesutövare ger. På Niferex-webbplatsen ges inga specifika medicinska instruktioner. UCB uppmanar dig att kontakta läkare, hälsovårdspersonal eller annan tillhandahållare av hälsovårdstjänster om du önskar svar på dina frågor eller vill ha information i anknytning till diagnoser eller behandlingar.

Även om UCB på alla sätt försöker säkerställa att innehållet är felfritt och uppdaterat, kan det förekomma sak- eller skrivfel i innehållet. UBC förbehåller sig rätten att göra ändringar, korrigeringar och förbättringar i innehållet när som helst och utan att särskilt informera om detta.

UCB ger inga direkta eller indirekta garantier beträffande Niferex-webbplatsen eller beträffande information, produkter, tjänster, varor eller annat material som tillhandahålls via Niferex-webbplatsen. UCB svarar inte för fel eller försummelser med avseende på innehållet. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS SOM SÅDANT, UTAN NÅGRA SOM HELST DIREKTA ELLER INDIREKTA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR KOMMERSIELL ANVÄNDBARHET, FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FÖR ATT INNEHÅLLET INTE KRÄNKER NÅGONS ÄGANDERÄTT ELLER TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER. UCB GARANTERAR INTE FÖR NÅGOT SOM HELST ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL ATT DEN INFORMATION DU FÅTT TILL DITT FÖRFOGANDE ÄR AKTULL, GÄLLANDE, FULLSTÄNDIG ELLER FELFRI.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att indirekta garantier utesluts, så ovan nämnda förbehåll gäller eventuellt inte dig.

UCB kan inte garantera och garanterar inte att datafiler som laddas ner via Niferex-webbplatsen inte är smittade och inte innehåller virus, maskar, trojaner eller andra koder som bär på saboterande eller skadliga egenskaper. Du medger att endast du själv bär ansvaret för ibruktagandet av sådana försiktighetsåtgärder, metoder och kontroller som enligt din bedömning är tillräckliga för felfri registrering och utskrivning av uppgifter samt för upprätthållandet av sådana metoder med vilka förlorade uppgifter kan återskapas utanför Niferex-webbplatsen.

UCB svarar inte heller för förlorade uppgifter eller annat förlorat material som beror på användningen av Niferex-webbsidan. UCB garanterar inte att tjänsterna fungerar utan avbrott, utan dröjsmål, säkert och felfritt.

9. Skadestånd

Som användare förbinder du dig att stå för alla skador, utgifter, käromål, åtgärder, krav, rättegångar (juridiska ärenden och förvaltningsärenden), domar och kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden) som förorsakas UCB eller dess anställda, chefer, arbetstagare, ombud, informatörer, partner, annonsörer eller leverantörer eller våra följare, auktoriserade representanter eller licensinnehavare eller deras anställda, chefer eller arbetstagare utifrån en tredje parts krav som sammanhänger med din användning av Niferex-webbsidan eller med att du inte följt föreliggande användarvillkor eller andra villkor på Niferex-webbplatsen.

10. Friskrivningsklausul

DU GODKÄNNER ATT UCB OCH DESS ANSTÄLLDA, CHEFER, ARBETSTAGARE, OMBUD, INFORMATÖRER, PARTNER, ANNONSÖRER OCH LEVERANTÖRER INTE INFÖR DIG ELLER ANDRA ANVÄNDARE AV NIFEREX-WEBBPLATSEN SVARAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER EXEMPLIFIERADE PÅFÖLJDER AV STRAFFKARAKTÄR, OCH INTE FÖR ANDRA EKONOMISKA FÖLJDER ELLER ANDRA SKADOR, UTGIFTER, BÖTER, STRAFF, VINSTFÖRLUSTER, AFFÄRSVERKSAMHETSKONSEKVENSER ELLER SKADESTÅND, SOM I NÅGOT SOM HELST AVSEENDE FÖRORSAKAS GENOM NIFEREX-WEBBPLATSEN ELLER WEBBPLATSER SOM NÅTTS VIA DEN ELLER SOM ANKNYTER TILL DEM, OCH INTE FÖR NIFEREX-WEBBPLATSENS INNEHÅL OCH INFORMATION ELLER INNEHÅLL OCH INFORMATION SOM KAN NÅS VIA DEN. DU GODKÄNNER ATT DET ENDA RÄTTSMEDLET ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA NIFEREX-WEBBPLATSEN.

11. Annonsörer

Din brevkorrespondens med och affärsverksamhet genom Niferex-webbplatsen eller med annonsörer du hittat via Niferex-webbplatsen, eller din medverkan i främjandet av annonsörernas försäljning, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster till annonsörerna, samt övriga villkor, garantier och förslag gäller endast mellan dig och ifrågavarande annonsörer. Du godkänner att Niferex-webbplatsen inte är ansvarig för några som helst skador som förorsakas på grund av ifrågavarande handlingar eller på grund av att ifrågavarande annonsörer finns på Niferex webbplatsen.

12. Regler för användning

Det är förbjudet att till eller från Niferex-webbplatsen sända eller överföra olagligt, hotfullt, kränkande, förolämpande, omoraliskt, skandalöst, upphetsande, pornografiskt eller vanhelgande material eller begäranden om bistånd, vädjanden om underskrift, kedjebrev, brev som anknyter till pyramidspel, reklam eller annat material som kan vara del av verksamhet som anses vara kriminell, som kan uppmuntra till sådan verksamhet, som kan leda till skadestånd eller som på annat sätt strider mot lagen. UCB samarbetar med tillsynsmyndigheterna och iakttar domstolsbeslut enligt vilka UCB kan beordras eller ombes att avslöja personer som sänder sådan information eller sådant material.

Om UCB får kännedom om att en användare har brutit mot något av föreliggande användarvillkor, kan UCB genast ingripa exempelvis genom att när som helst och utan att särskilt informera om saken hindra användaren från att använda de tjänster som UCB tillhandahåller samt ta tillvara information och innehåll som användaren har överfört till Niferex-webbplatsen. UCB svarar inte för skador som dessa åtgärder kan förorsaka.

Användaren förbinder sig att stå för alla skador, utgifter, käromål, åtgärder, krav, rättegångar (juridiska ärenden och förvaltningsärenden) och kostnader som förorsakas UCB genom användning av innehåll i diskussioner, online-diskussioner, sändningar, överföringar, diskussionsforum och övrigt motsvarande material på Niferex-webbplatsen eller som anknyter till användningen av innehållet, inklusive följder som kan uppkomma genom verksamhet som strider mot föreliggande användarvillkor. Krav kan ställas till exempel med avseende på skada som förorsakas på ett varumärke, ett servicemärke, ett handelsnamn eller en upphovsrätt, eller med avseende på patentintrång, försvagande av ett varumärkes värde, avsiktligt skadande av eventuella affärsrelationer eller avtalsrelationer, illojal konkurrens, ärekränkning eller skadande av anseendet, feltolkningar eller brott mot en garanti eller annan skada på affärsverksamhet.

13. Uppladdning av material

Korrespondens och material, såsom uppgifter, frågor, kommentarer, förslag och annat liknande, som du skickar till Niferex-webbplatsen per e-post eller på annat sätt anses inte vara och behandlas inte som konfidentiell eller privat information men behandlas ändå i enlighet med vår dataskyddspraxis. Allt material som du skickar eller överför blir UCB:s eller dess dotterbolags egendom och får användas för vilket ändamål som helst, till exempel för reproducering, offentliggörande, överföring, och publicering samt för massförsändelser och andra försändelser. UCB får dessutom fritt använda alla idéer och begrepp, all kunskap och all teknik som ingår i den korrespondens du skickat till Niferex-webbplatsen för vilket ändamål som helst, såsom marknadsföring, tillverkning och utveckling av produkter med hjälp av ifrågavarande information.

14. Kontroll av sändningar och uppladdningar

UCB övervakar inte och kontrollerar inte diskussionerna, online-diskussionerna, sändningarna, överföringarna, diskussionsforumen eller motsvarande material på webbplatsen och är inte skyldiga att göra det. UCB svarar inte för skador som uppkommer till följd av innehållet i detta material och inte för sakfel, blottande av identitet, faror, svordomar, pornografi, omoraliskt beteende, orättvisa, försummelse, skymfning, ärekränkning, nedsvärtning av anseendet eller fel som förekommer i nämnda material på webbplatsen. UCB förbehåller sig dock rätten att efter eget gottfinnande hindra eller radera kommunikation och material som UCB inte finner godtagbart.

BUDSKAP, RÅD, ÅSIKTER OCH ANNAN INFORMATION I DISKUSSIONER, ONLINE-DISKUSSIONER, SÄNDNINGAR, ÖVERFÖRINGAR, DISKUSSIONSFORUM OCH ANNAT MOTSVARANDE INNEHÅLL BÖR INTE TOLKAS SOM RÅD ELLER INSTRUKTIONER FRÅN PROFESSIONELLA YRKESUTÖVARE.

15. Tipsa en vän

Använd denna tjänst endast om du vet att den kan intressera mottagaren. UCB är inte skyldiga att vidarebefordra föreslagna artiklar till mottagaren.

16. Länkar

UCB kontrollerar inte tredje parters webbplatser som innehåller länkar till Niferex-webbplatsen och svarar inte för ifrågavarande webbplatsers innehåll och inte heller för innehållet på andra webbplatser som länkats till Niferex-webbplatsen. Du får skapa en länk till Niferex-webbplatsen förutsatt att webbsidans innehåll inte visas i ramar (ramlänkning). UCB kan efter eget gottfinnande förbjuda andra länkar. I sådana fall ska länken raderas inom två dygn från det att du mottagit ett meddelande om saken från UCB. UCB svarar inte för skador som förorsakas andra på grund av länkar som leder vidare från Niferex-webbplatsen till andra webbplatser och i synnerhet inte för att innehållet på dessa webbplatser är lagenligt eller felfritt. UCB svarar inte heller för skador som uppkommer till följd av överträdelser eller bristande efterlevnad av tredje parters användarvillkor eller dataskyddspraxis.

17. Rätt att använda webbplatsen

Du intygar att du är minst 18 år gammal och att du har laglig rätt och är kapabel att ingå detta avtal och använda Niferex-webbplatsen i enlighet med föreliggande användarvillkor.

18. Övrigt

Om UCB inte kräver eller inte övervakar noggrann efterlevnad av något visst villkor i föreliggande användarvillkor, ska detta inte tolkas som en befrielse från rätten eller villkoret. Det sätt på vilket parter bedriver handel och agerar sinsemellan medför aldrig några ändringar för någon part beträffande något av villkoren i föreliggande användarvillkor utan att du informeras om saken.

Om en domstol eller jurisdiktion anser att något av villkoren i föreliggande användarvillkor inte är verkställbart, begränsas ifrågavarande villkor eller inskränks till nödvändig minimiomfattning, så att föreliggande användarvillkor i övrigt förblir genomgående giltiga.

Föreliggande användarvillkor bildar ett avtal mellan dig och UCB som gäller här behandlade ämnesområden, och villkoren upphäver och förbinder alla tidigare löften och överenskommelser mellan dig och UCB som berör något av ämnesområdena i föreliggande användarvillkor.

Föreliggande användarvillkor eller delar av dem får inte ändras annars än på sätt som nämns på andra ställen i användarvillkoren. Föreliggande användarvillkor upphäver all sådan information på Niferex-webbplatsen som är i strid med användarvillkoren eller som är inkonsekvent i förhållande till dem.

19. Forum och jurisdiktion

Genom att använda tjänsterna på Niferex-webbplatsen kommer du överens med UCB om att alla tvister och ärenden (inklusive andra än avtalsmässiga tvister och skadeståndskrav) styrs, tolkas och övervakas i enlighet med lokal lagstiftning. På föreliggande användarvillkor tillämpas Sveriges lag.

2/2024, SE-P-OT-2300018